Hurtownia Artykułów Stemplarskich i Poligraficznych | Dystrybutor marki Shiny w Polsce

Regulamin sklepu

Start / Regulamin sklepu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek administratora danych osobowych na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) informujemy, iż:

Administratorem podanych danych osobowych jest Printy Land Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrodziu 27 (52-327 Wrocław), Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000107029; NIP: 894-00-06-126 Kapitał zakładowy 76.000,00 zł, wpłacony w całości, zwany dalej „Administratorem”.

 1. Dane osobowe podawane przez Pana/Panią będą przetwarzane przez Administratora w celach:
  • zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych), lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów, jeśli są Państwo naszym klientem, dostawcą, usługodawcą lub przedstawicielem albo pracownikiem któregoś z tych podmiotów;
  • przekazywania Państwa danych osobowych w ramach Spółki na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych) oraz udostępniania danych usługodawcom wspierającym działalność gospodarczą Administratora (np. serwis usług IT);
  • zapewnienia bezpieczeństwa IT i procesów IT;
  • zapewnienia bezpieczeństwa budynków i zakładów (w zakresie niezbędnym do ochrony pomieszczeń).
 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych w tym przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zaś od dnia 25 maja 2018 r. przepisy RODO, tj:
  • 6 ust. 1 lit. b RODO: potrzeba podjęcia działań przed zawarciem umowy przez Administratora na Pana/Pani żądanie – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 3 pkt 1;
  • 6 ust. 1 lit. c RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 2;
  • 6 ust. 1 lit. f RODO: prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 3 pkt 2 – 4;
  • 9 ust. 2 lit. a RODO: na podstawie odrębnej zgody – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 3 pkt 4.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą profesjonalne przedsiębiorstwa świadczące usługi wsparcia dla prowadzonej przez Administratora działalności, w tym przede wszystkim usługi księgowe, serwis i wsparcie IT.
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ze względu na brak takiego obowiązku.
 3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
  • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • posprzedażowej obsługi klientów, w tym obsługi reklamacji,
  • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  • dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, chyba że usunięcie danych nie będzie możliwe ze względu na istnienie innego celu przetwarzania danych;
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, przy czym Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych pomimo odwołania zgody, jeśli przetwarzanie w tym celu będzie uprawnione na innej niż zgoda podstawie prawnej.
 4. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
  • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane przez Administratora zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Regulamin sklepu

I Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, jest prowadzony przez usługodawcę – firmę Printy Land Sp z o.o, 52-327 Wrocław, Zabrodzie 27
 2. Wszystkie podane ceny są cenami netto.
 3. Sklep pokrywa koszt dostawy towaru pod warunkiem, że zamówienia przekraczają 300 zł netto. W przypadku zamówień o niższej wartości koszt transportu pokrywa nabywca. Zamówienie można też odebrać osobiście w siedzibie firmy.

II Zamówienia

 1. Zamówienia można dokonać w następujące sposoby:
  • zakup w sklepie internetowym, dodawanie konkretnych artykułów do koszyka i złożenie zamówienia w naszym serwisie;
  • e-mail na adres: printyland@printyland.pl
  • telefonicznie: (71) 364 07 05.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, niedziele i święta realizowane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia. Czas realizacji zamówienia wymagającego wykonania projektu graficznego, ustalenia szczegółów itp., liczony jest od momentu potwierdzenia – akceptacji usługobiorcy – Klienta.
 3. Realizacja zamówienia nastąpi następnego dnia roboczego do godziny 16.00 od momentu jego potwierdzenia, o ile inny termin nie zostanie uzgodniony z Klientem.
 4. Zamówienie musi zawierać wszelkie dane do wystawienia faktury VAT oraz telefon kontaktowy lub adres e-mail.
 5. Wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie tych danych do celów marketingowych przez Printy Land. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych oraz do ich poprawiania, a także do usunięcia ich z bazy danych. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. nr 133 , poz. 883). Dane osobowe przetwarzane przez Printy Land Sp. z o.o są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim – zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3,4 i 5 cytowanej powyżej Ustawy i przetwarzane są jedynie w celach realizacji wysyłkowej sprzedaży produktów.
 6. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku umieszczenia w formularzu danych niekompletnych, błędnych lub nieprawdziwych. W przypadku danych niekompletnych doradca handlowy skontaktuje się z zamawiającym celem poprawy bądź uzupełnienia danych.
 7. Zamówione produkty wysyłane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

III Płatności

 1. Klient ponosi opłaty wyłącznie w wysokości określonej w zamówieniu.
 2. Opłatę pobiera się w momencie dostawy lub w inny sposób uzgodniony podczas potwierdzenia zamówienia.
 3. Sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT.
 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 5. Firma Printy Land zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
 6. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
 7. Zamówienia poniżej kwoty 300,00 zł netto będą realizowane za dodatkową opłatą za przesyłkę.
 8. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.
 9. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna czyli fakturę VAT.
 10. Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie udzielamy gwarancji 12 miesięcy.

IV Podczas dokonywania przedpłaty:

 1. należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto;
 2. na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer, datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia), podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej oraz dopisać hasło “Zamówienie internetowe”
 3. po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie wpłaty (kopii polecenia przelewu lub blankietu pocztowego) na adres mailowy printyland@printyland.pl

W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność gotówką po dostarczeniu towaru.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (71) 364 07 05.

Firma Printy Land Sp. z.o o zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Chcesz być powiadamiany o nowościach i promocjach?